Coronavirus / COVID-19 - Nous restons ouverts!

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

 

 

Artikel 1 - Definities en interpretatie

 

1.1       Definities

 

In deze algemene verkoopvoorwaarden dienen de volgende termen als volgt te worden begrepen:

 

Algemene Voorwaarden”       deze algemene voorwaarden;

 

Duurzame gegevensdrager”: elk hulpmiddel dat een fysieke persoon of rechtspersoon in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan, op een wijze die deze informatie voor hem toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een tijdsduur die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 

Klant”:                                   de persoon die zich toegang verschaft tot de Webshop, deze gebruikt en/of een bestelling plaatst voor de aankoop van een Product;

 

Klantendienst”                       de klantendienst van SANIFORT, telefonisch bereikbaar op het nummer +32 16 39 47 81, via post 3001 Heverlee (Leuven), Interleuvenlaan 62, via e-mail: info@sanifortpharma.be of via het contactformulier op de Webshop;

 

Leveringsplaats”                    zoals gedefinieerd in Artikel 8;

 

Overeenkomst”                      de overeenkomst die tot stand komt tussen de Klant en SANIFORT ingevolge een bestelling op de Webshop;

 

Partijen”:                                SANIFORT en de Klant;

 

Product”:                               elk product dat SANIFORT te koop aanbiedt op de Webshop;

 

SANIFORT”:                           SANIFORT PHARMA NV, met adres te 3001 Heverlee (Leuven), Interleuvenlaan 62, ondernemingsnummer 0882.765.326 (RPR Leuven);

 

Webshop”:                             de webshop van SANIFORT, te bereiken via de volgende adressen: www.sanifort.be en www.sanifortpharma.be;

 

Werkdag”                               elke dag van de week met uitzondering van een zaterdag, zon- of feestdag.

 

1.2 Interpretatie

 

In deze Algemene Voorwaarden:

 

−          is het gebruik van artikelen, titels en hoofdingen slechts gemakshalve bedoeld en zonder invloed op de interpretatie of de draagwijdte van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst;

−          omvatten woorden in het enkelvoud het meervoud en omgekeerd; woorden in het mannelijk omvatten het vrouwelijk en het onzijdig en omgekeerd;

−          omvat elke verwijzing naar een Partij en elke andere persoon, eveneens alle opeenvolgende rechtsopvolgers en toegelaten cessionarissen;

−          omvat elke verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst een verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden of Overeenkomst zoals gewijzigd, aangepast, aangevuld of vervangen van tijd tot tijd;

−          wordt een opsomming in deze Overeenkomst geacht niet beperkend te zijn, tenzij anders bepaald; met name zullen, tenzij anders bepaald, de woorden “met inbegrip van”, “hierin begrepen”, “inclusief” en alle varianten hierop betekenen: met inbegrip van doch niet beperkt tot;

−          zijn verwijzingen naar “Artikelen” verwijzingen naar artikelen van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2 – Contractueel kader

 

Een Overeenkomst wordt beheerst door deze Algemene Verkoopvoorwaarden, het Privacybeleid en de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Producten zoals in de Webshop aangeduid bij het betrokken Product.

 

Zij annuleren en vervangen alle eventuele andere, vroegere afspraken, overeenkomsten en communicaties.

 

De Klant aanvaardt gebonden te zijn door deze voorwaarden. De inzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van een bestelling op de Webshop gebeurt overeenkomstig het Privacybeleid.

 

 

Artikel 3 - Toepassingsgebied

 

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de verplichtingen van de Partijen bij de verkoop van Producten via de Webshop overeenkomstig het bestelproces beschreven in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op bestellingen bestemd voor leveringen in de Europese Unie.

 

 

Artikel 4 – Verplichtingen van de Klant

 

De Klant verklaart rechtsbekwaam te zijn en ten minste 18 jaar oud te zijn op de dag van het plaatsen van een bestelling en mag uitsluitend handelen voor persoonlijke doeleinden, met uitsluiting van alle professionele of commerciële doeleinden. Alle informatie die de Klant verstrekt dient juist, nauwkeurig en volledig te zijn.

 

De Klant verbindt er zicht tevens toe zijn gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk te houden en niet bekend te maken aan derden. SANIFORT is niet aansprakelijk voor enig misbruik van accounts die het gevolg zijn van het niet nakomen van deze verplichting door de Klant.

 

 

Artikel 5 - Aanbod en prijzen

 

De presentatie van Producten op de Webshop is geen contractueel aanbod, maar strekt er slechts toe de Klant zich een beeld te laten vormen van het betrokken Product. De informatie met betrekking tot Producten (inclusief de prijs en eventuele bijkomende kosten) wordt zo accuraat mogelijk verstrekt, al zijn vergissingen nooit uitgesloten. Indien de prijs van een Product kennelijk onjuist is, kan SANIFORT zulke bestelling weigeren zonder enig verhaal van de Klant.

 

De prijzen worden vermeld in euro. Enkel de prijzen die op het einde van het bestelproces worden vermeld, zijn de prijzen die contractueel van toepassing zijn tussen de Klant en SANIFORT.

 

 

Artikel 6 – Sluiting van een Overeenkomst

 

6.1 Het plaatsen van de bestelling op de Webshop

 

Een bestelling op de Webshop gebeurt komt tot stand door het volgen van het bestelproces op de Webshop en wordt afgerond door te klikken op een bevestigingsknop (die wordt aangeduid met “Bevestiging”, “Betaling”, “Voltooiing”, “Bestelling afronden”, enz.). Door te klikken op de bevestigingsknop komt de order van de Klant tot stand, waarna een ontvangstbevestiging wordt verstuurd naar het e-mailadres dat door de Klant werd opgegeven tijdens het bestelproces of in zijn klantenaccount. Deze ontvangstbevestiging vormt echter nog niet de definitieve aanvaarding van de bestelling door SANIFORT.

 

6.2 Voorbehoud van niet-validering van de bestelling

 

SANIFORT behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te valideren, onder meer (maar niet beperkt tot) indien:

-          Producten niet in voorraad zijn; ofschoon de Webshop in principe enkel Producten toont die in voorraad zijn, kan niet worden uitgesloten dat een Product om welke reden ook toch niet in voorraad is. In dat geval zal de Klant daarvan op de hoogte worden gebracht en zal de bestelling van dat Product worden geannuleerd. Zulke annulatie zal geen gevolgen hebben voor de bestelde Producten die wel in voorraad zijn.

-          de betaling wordt geweigerd door de betalingsdienstverrichter of indien bij de betaling sprake is van fraude of redelijk vermoeden van fraude;

-          een bestelling wordt geplaatst van een grote hoeveelheid van eenzelfde Product of voor eenzelfde leveringsadres;

-          misbruik kan worden aangetoond bij voorgaande bestellingen (m.i.v. misbruik van het herroepingsrecht).

 

Indien een bestelling niet werd aanvaard door SANIFORT, wordt deze geannuleerd en worden betaalde bedragen zo snel mogelijk volledig terugbetaald via hetzelfde betalingskanaal dat de Klant gebruikte voor de betaling. De Overeenkomst wordt in dat geval beschouwd als niet tot stand gekomen.

 

6.3 Verzending van een bevestigingse-mail en sluiting van de Overeenkomst

 

De koopovereenkomst wordt definitief gesloten door verzending van een e-mail door SANIFORT waarin de bestelling uitdrukkelijk wordt bevestigd en de levering van het (de) Product(en) wordt aangekondigd. Op dat ogenblik komt de Overeenkomst tot stand. De Klant verbindt zich ertoe te controleren of hij deze e-mail heeft ontvangen, desgevallend ook in de spamfolder of junkfolder. De bevestigingse-mail bevat een link naar deze Algemene Voorwaarden. De Klant verbindt zich ertoe een kopie van deze bevestigingse-mail te bewaren, alsook een kopie van de betreffende Algemene Voorwaarden, hetzij door ze af te drukken, hetzij door ze te bewaren op een Duurzame gegevensdrager. Bij eventuele betwistingen nadien dient de Klant de toepasselijke Algemene Voorwaarden te kunnen voorleggen.

 

6.4 Facturatie

 

De Klant gaat akkoord met het ontvangen van een elektronische factuur.

 

 

Artikel 7 - Bewijs

 

Onverminderd andere toegelaten bewijzen of bewijzen opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager waartoe de Klant toegang toe heeft, wordt overeengekomen dat de geautomatiseerde registers, opgeslagen in geautomatiseerde systemen of die van de hostingdienst van de Webshop, kunnen gelden als bewijs voor de afspraken, communicatie, de inhoud van de bestellingen, hun datum en de uitgevoerde betalingen tussen de Partijen.

 

 

Artikel 8 - Levering en risico

 

Na de totstandkoming van een Overeenkomst verbindt SANIFORT zich ertoe om de Producten te leveren op het leveringsadres opgegeven tijdens het bestelproces (de “Leveringsplaats”). De levering van Producten gebeurt in een pakket, via de post, door tussenkomst van een door SANIFORT ingeschakelde transporteur op de Leveringsplaats.

 

Producten worden in principe geleverd binnen een periode van tien (10) Werkdagen behoudens bijzondere andersluidende vermelding op de Webshop of in geval van overmacht (stakingen, wegblokkades, natuurrampen, problemen bij het spoor of bij de luchtwegen, penibele weersomstandigheden, enz.). In geval van leveringsproblemen, zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.

 

Standaardleveringen zijn gratis vanaf een bepaald bedrag dat wordt aangeduid op de Webshop. Het bedrag dat in aanmerking wordt genomen is het totaalbedrag van de bestelling, na aftrek van eventuele kortingsbonnen of -codes en vóór toepassing van de leveringskosten. Voor alle andere bestellingen, worden de leveringskosten gefactureerd overeenkomstig de informatie vermeld op de Webshop bij de bestelling.

 

De Producten blijven eigendom van SANIFORT tot integrale betaling van de aankoopprijs en, desgevallend, de verzendkosten.

 

Elk risico van verlies of beschadiging van Producten gaat over op de Klant bij de levering van de Producten, met name wanneer de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Alle klachten met betrekking tot een foutieve levering of gebrekkige Producten moeten worden gemeld aan SANIFORT via de kanalen vermeld op de Webshop en dit binnen een termijn van drie (3) Werkdagen na ontvangst van de Producten. Na verloop van deze termijn wordt de levering onherroepelijk geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd.

 

 

Artikel 9 - Betalingsvoorwaarden

 

De voorgestelde betalingswijzen zijn iDEAL, Bancaontact, Belfius Direct Net, KBC/CBC payment en Kredietkaart (VISA of MASTERCARD), of andere betalingswijzen die tijdens het bestelproces worden aangeven.

 

SANIFORT behoudt zich het recht voor de beschikbare betalingswijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Een geldige betaling zal slechts tot stand zijn gekomen bij creditering van de rekening van SANIFORT. Foutieve betalingen en/of het gebruik van onjuiste bankgegevens door de Klant zijn uitsluitend voor rekening van de Klant en binden SANIFORT geenszins.

 

 

Artikel 10 – Herroepingsrecht

 

10.1 Bestaan van het herroepingsrecht

 

De Klant heeft het recht zijn bestelling te herroepen, zonder opgaaf van redenen, binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen, voor goederen, vanaf de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangeduide derde die niet de transporteur is, het goed fysiek in ontvangst neemt, of in geval het diensten betreft, vanaf de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.

 

Om dit recht uit te oefenen dient de Klant zijn beslissing om het herroepingsrecht uit te oefenen kenbaar maken vóór het verstrijken van de voormelde termijn van veertien (14) dagen, hetzij via een met de post verstuurde brief aan het adres vermeld in artikel 1.1 ter attentie van de Klantendienst, of per e-mail aan info@sanifortpharma.be.

 

De Klant kan hierbij gebruik maken van het model van herroepingsformulier dat bij deze Algemene Voorwaarden is aangehecht.

 

De Klant verbindt er zich toe goederen waarvoor het herroepingsrecht werd uitgeoefend terug te zenden uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen volgend op de kennisgeving van uw wens tot herroeping. De kosten van de terugzending komen ten laste van de Klant, tenzij het gaat om een gebrekkige levering (verkeerd Product, foutieve hoeveelheid, enz.). In dit laatste geval zal de Klantendienst de nodige instructies bezorgen aan de Klant opdat de Klant de betrokken Producten kosteloos kan terugzenden.

 

Retourzendingen die niet voldoen aan de vermelde voorwaarden kunnen worden geweigerd.

 

SANIFORT betaalt de Klant het door de Klant betaalde bedrag terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die verschuldigd zijn wanneer de Klant een duurdere leveringswijze heeft gekozen dan de voorgestelde standaardleveringswijze), uiterlijk veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop SANIFORT in kennis gesteld is van beslissing van de Klant tot herroeping van deze overeenkomst.

 

SANIFORT behoudt zich evenwel het recht voor met de terugbetaling te wachten totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

De terugbetaling wordt verricht met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd.

 

De Klant kan aansprakelijk worden gehouden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen

 

10.2 Uitzonderingen op het herroepingsrecht

 

De bestelling van de volgende Producten geeft geen recht op herroeping:

 

-          Producten waarvan de zegel verbroken is of die beschadigd zijn na de levering en die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen of met het oog op de bescherming van de gezondheid.

-          Producten die vervaardigd of samengesteld zijn volgens de specificaties van de Klant of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.

-          Goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou kunnen worden overschreden.

 

 

Artikel 11 - Archivering van de Overeenkomst

 

SANIFORT slaat de Overeenkomst elektronisch op. De Klant kan steeds contact opnemen met de Klantendienst om een kopie van een met hem gesloten Overeenkomst te bekomen.

 

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheidsbeperkingen

 

SANIFORT behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren in de gevallen zoals eerder vermeld, zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. SANIFORT zal evenmin aansprakelijk zijn voor de nietuitvoering of slechte uitvoering van de Overeenkomst indien de oorzaak daarvan is toe te schrijven aan de Klant (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, door het verstrekken van onjuiste of achterhaalde informatie) of aan overmacht. Rekening houdend met de huidige stand van de techniek wijst SANIFORT eveneens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot technische en elektronische fouten die zich zouden voordoen buiten haar wil, in het bijzonder met betrekking tot vertragingen in de verwerking van de bestellingen.

 

 

Artikel 13 - Wettelijke garanties

 

De wettelijke garanties zijn van toepassing op de Producten.

 

 

 

Artikel 14 – Slotbepalingen

 

14.1 Wijzingen van de Algemene Voorwaarden

 

SANIFORT behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Ingeval een bestelling moet worden aangepast omwille van wetswijzigingen, zal SANIFORT de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en desgevallend de noodzakelijke wijzigingen te doen in de mate dat dit redelijkerwijze mogelijk is. SANIFORT is niet aansprakelijk voor enige vertraging in zulke gevallen.

 

De nieuwe Algemene Voorwaarden worden online geplaatst met vermelding van de datum van bijwerking en zijn onmiddellijk van toepassing op bestellingen die daarna gebeuren. De versie van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op een bepaalde Overeenkomst, is permanent beschikbaar op de Klantendienst.

 

14.2 Deelbaarheid

 

Indien één of meerdere clausules van deze Algemene Voorwaarden, geheel of deels, nietig, ongeldig, onwettig of niet-toepasselijk zou(den) worden verklaard krachtens het toepasselijke recht, doet deze situatie geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules. De nietige, ongeldige, onwettige of niet-toepasselijke clausule zal met terugwerkende kracht worden vervangen door een geldige en toepasselijke clausule waarvan de inhoud zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke clausule ligt.

 

14.3 Bewijs van de Overeenkomst

 

De uitwisseling van de informatie die nodig is voor de dienst (inclusief de factuur) en de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst kan uitsluitend gebeuren via elektronische weg. Alle elektronische communicatie tussen de Partijen wordt geacht dezelfde bewijskracht te hebben als een geschrift. Wanneer de gebruikersnaam en/of wachtwoord van de Klant wordt gebruikt zal dit gebruik worden toegerekend aan de Klant.

 

14.4 Overmacht

 

Geen van de Partijen is aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering of voor de niet-uitvoering van zijn verplichtingen onder een Overeenkomst indien zulks is te wijten aan overmacht (zoals staking, oorlog, aardbeving, (natuur)ramp van welke aard ook, rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van een explosie, brand, vrijkomende warmte, overstroming of enige andere vorm van overmacht), of enige andere oorzaak die de uitvoering verhindert en buiten de wil van de uitvoeringsplichtige Partij ligt.

 

14.5 Kennisgevingen

 

Elke communicatie of kennisgeving in verband met een Overeenkomst wordt geacht geldig te zijn gebeurd via e-mail aan het e-mailadres dat de Klant heeft verstrekt indien de kennisgeving uitgaat van SANIFORT of het e-mailadres van de Klantendienst zoals hierboven vermeld indien de kennisgeving uitgaat van de Klant. De Klant is zelf verantwoordelijk om eventuele wijzigingen in verband met zijn e-mailadres te communiceren aan SANIFORT.

 

Een kennisgeving wordt geacht te zijn gebeurd (i) op de dag van verzending indien deze plaatsvond op een Werkdag tussen 9 en 16 uur of (ii) op de eerste Werkdag volgend op de verzending van de kennisgeving indien deze is gebeurd op een ander tijdstip.

 

14.6 Klachten en geschillenregeling

 

Voor alle vragen, informatie of klachten kan de Klant contact opnemen met de Klantendienst.

 

In geval van een geschil zal in eerste instantie worden gezocht naar een minnelijke oplossing die voor alle Partijen aanvaardbaar is.

 

De Klant kan zich tevens richten tot het Europese platform voor online-geschillenbeslechting op de site http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Indien geen minnelijke regeling mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Leuven exclusief bevoegd om het geschil te beslechten.

 

14.7 Toepasselijk recht

 

Deze Algemene Voorwaarden en elke Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

 

Versie van 13 april 2022

Fermer (esc)

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Recherche

Panier

Votre panier est vide.
Boutique