Privacybeleid

 

Contact informatie:
 • NV Sanifort Pharma
 • Interleuvenlaan 62
 • 3001 Leuven
 • België
 • Ondernemingsnummer: (BTW-BE) 0882.765.326
 • E-mail: info@sanifortpharma.be
 • Telefoonnummer: +32 (0)16 39 47 81

1. Algemeen

Iedere persoon (hierna de “Gebruiker”) die de website www.sanifortpharma.be (hierna de “website”) gebruikt stelt bepaalde persoonlijke data ter beschikking. Deze persoonlijke data is informatie die BOA toestaat uw te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Uw bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen één of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.

De website wordt ter beschikking gesteld door NV Sanifort Pharma met zetel te 3001 Leuven , Interleuvenlaan 62 en gekend onder ondernemingsnummer 0882.765.326.

NV Sanifort Pharma gebruikt en verwerkt jouw persoonlijke gegevens enkel in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Deze privacyverklaring dient samen te worden gelezen met onze Cookie Policy die eveneens van toepassing is op het gebruik van de website. Door gebruik te maken van onze websites verleent de gebruiker impliciet toestemming inzake mogelijke verwerkingshandelingen van persoonlijke gegevens zoals omschreven in dit document. NV Sanifort Pharma behoudt het recht om deze Privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden aan dit document regelmatig te raadplegen.

U kan ons contacteren via het contactformulier op de website, met een email naar info@sanifortpharma.be op voormeld postadres of per telefoon op het nummer +32 (0)16 39 47 81.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

In overeenstemming met de Wetgeving, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met u, of de uitoefening van pré-contractuele stappen genomen op uw aanvraag; of
 • Op basis van het gerechtvaardigd belang van NV Sanifort Pharma om de betrokkene te kunnen helpen na het invullen van het contactformulier; of
 • Op basis van uw toestemming door het uitdrukkelijk aanvaarden van deze Privacyverklaring.

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt

Wanneer u het contactformulier invult, worden volgende persoonsgegevens door ons verzameld:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Optioneel uw telefoonnummer
 • Wanneer u met ons chat, worden volgende persoonsgegevens door ons verzameld:
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Een niet-exhaustieve lijst van de categorieën persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan u hier terugvinden:

 • Uw IP-adres
 • Uw voor-en/of achternaam
 • Uw e-mailadres
 • Uw functie
 • Uw telefoonnummer
 • Het bedrijf dat uw vertegenwoordigd
 • Eventueel uw foto via het sociale medium LinkedIn

Het door u ingevulde ‘onderwerp’ en ‘bericht’ in het contactformulier worden door ons niet beschouwd als persoonsgegevens tenzij deze informatie bevatten over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zo lang de niet-persoonsgegevens gelinkt zijn aan persoonsgegevens, worden zij ook als persoonsgegevens behandeld.

2.2. Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

De website werkt met cookies, m.n. voor Google Analytics.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Gebruikersgegevens waaronder uw IP-adres, uw geografische locatie, uw browsertype, de duur van uw bezoek, de pagina’s die u bezoekt en de duur per pagina, patronen aangaande de frequentie en tijdstippen van uw bezoek, enz… worden tijdens uw bezoek automatische verzameld door Google Inc.

Daarnaast gebruiken we een live-chat module om snel en efficiënt met onze webbezoekers te communiceren. NV Sanifort Pharma kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

NV Sanifort Pharma verzamelt verder geen persoonsgegevens via automatische hulpmiddelen.

2.3. Persoonsgegevens meegedeeld door derden

In zoverre persoonsgegevens door derden aan NV Sanifort Pharma zouden worden meegedeeld, ziet NV Sanifort Pharma er op toe dat deze derden de toestemming hebben bekomen om deze persoonsgegevens mee te delen.

3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en wat doen wij er mee?

3.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt

De verwerking van uw persoonsgegevens zoals opgesomd onder 2.1 van deze privacyverklaring is noodzakelijk opdat wij de aangeboden dienst op onze website aan u zouden kunnen leveren en opdat wij hiertoe met u op een gerichte wijze in contact zouden kunnen treden.

3.2. Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

Het verzamelen van uw gegevens vermeld onder 2.2 van deze privacyverklaring heeft tot doel uw ge

bruiksgemak van de website te verhogen.

De opgesomde automatisch verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten en worden door hen verwerkt. We verwijzen hiervoor naar de privacyverklaring van Google en Google Analytics. Google kan deze verzamelde gegevens aan derden meedelen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De door Google verwerkte gegevens worden door ons, nadat zij anoniem werden gemaakt en in statistieken werden gegoten, gebruikt voor het analyseren van het gebruik en de efficiëntie van de website om alzo onze dienstverlening aan u te optimaliseren en het gebruiksgemak van de website nog te verhogen.

3.3. Mededeling aan derden en direct marketing

Uw persoonsgegevens worden door ons in geen enkel geval meegedeeld aan derden met uitzondering van de gegevens die worden meegedeeld aan eventuele technische dienstverleners van NV Sanifort Pharma om de levering van de diensten aangeboden op de website mogelijk te maken.

Uw persoonsgegevens zullen op geen enkele manier worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

4. Links

De website bevat een knop om de website of pagina’s van de website te kunnen promoten of te delen op het sociale netwerk Facebook. Deze knop wordt gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Voormelde code plaatst bij gebruik onder meer een cookie (zie Cookieverklaring).

NV Sanifort Pharma adviseert u om kennis te nemen van de privacyverklaring van Facebook (die regelmatig wijzigt) teneinde te weten wat zij doen met uw persoonsgegevens die zij via voormelde code verwerken.

5. Duur van het bewaren van uw persoonsgegevens

De bekomen persoonsgegevens worden door NV Sanifort Pharma maar zo lang bewaard in hun mailbox als nodig voor het vervullen van de doelen zoals hierboven opgenomen.

Indien deze persoonsgegevens vervolgens worden overgenomen in het softwaresysteem van NV Sanifort Pharma m.o.o. de uitvoering van een verdere commerciële relatie met de desbetreffende klant, worden deze persoonsgegevens bewaard zo lang als de commerciële relatie blijft duren. Dit houdt in dat de gegevens ook nog bewaard zullen worden na de plaatsing van één van onze producten, dit met het oog op mogelijke herstellingen of onderhoud in de toekomst aan dit product.

6. Veiligheid van uw persoonsgegevens

NV Sanifort Pharma neemt alle redelijke technologische en praktische maatregelen om uw bekomen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, vervalsing, niet-toegestane toegang of verwerking van deze gegevens.

NV Sanifort Pharma kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde.

7. Uw rechten aangaande uw persoonsgegevens

U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die u zelf meedeelt aan NV Sanifort Pharma.

U heeft op elk ogenblik het recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens aangaande uw persoon waarover wij beschikken evenals om deze gegevens te verbeteren of te wijzigen.

U heeft het recht zich te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om ons op elk ogenblik te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. U dient zich er dan wel bewust van te zijn dat NV Sanifort Pharma u mogelijks bepaalde diensten niet langer kan garanderen. Bij een verzoek om uw persoonsgegevens te wissen heeft NV Sanifort Pharma bovendien het recht bepaalde persoonsgegevens toch te bewaren indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van contractuele verplichtingen die ze ondertussen t.a.v. u heeft en of voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Voor het uitoefenen van al uw rechten kan u een brief richten aan NV Sanifort Pharma met als adres: 3001 Leuven, Interleuvenlaan 62.

8. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door NV Sanifort Pharma, hebt u het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie. (https://www.privacycommission.be/)

Sluiten

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Zoeken

Winkelwagen

Er staan geen artikelen in het Winkelwagentje
Bekijk al onze producten