Gratis levering vanaf €39 in België/ vanaf €49 in Nederland

Privacy & Cookie policy

Privacy policy

 

Dit is de Privacy Policy van SANIFORT PHARMA. SANIFORT PHARMA is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met adres te 3001 Heverlee (Leuven), Interleuvenlaan 62, ondernemingsnummer 0882.765.326 (RPR Leuven) (“SANIFORT” of “wij”).

 

Deze Privacy Policy heeft tot doel u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die via de website van SANIFORT en/of online plaatsvinden. Deze Privacy Policy moet samen gelezen worden met de Cookie Policy aan het einde van dit document.

 

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de website of om te voldoen aan nieuwe wettelijke, contractuele of administratieve verplichtingen. We raden u dan ook aan om deze Privacy Policy regelmatig te consulteren. Belangrijke wijzigingen zullen via onze website worden aangekondigd. Deze versie van de Privacy Policy werd op 13 april 2022 voor het laatst gewijzigd.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

SANIFORT is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Welke gegevens verwerken wij?

 

We verwerken geen direct identificerende gegevens over u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, enz., tenzij u ons zelf uw persoonsgegevens bezorgt bijvoorbeeld via een contactformulier op één van de pagina’s op onze website of wanneer u ons rechtstreeks contacteert via e-mail.

We verwerken wel bepaalde niet-direct identificerende gegevens wanneer u onze website bezoekt, zoals het type browser dat u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, uw IP-adres, enz.

 

Waarom verwerken wij uw gegevens?

 

Voor het technisch en functioneel beheer van de website

 

We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze website en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is. Via uw gegevens kunnen wij nagaan hoe onze website wordt gebruikt en kunnen wij de inhoud en de lay-out ervan verbeteren. Deze gegevens laten ons ook toe om onze website afdoende te beveiligen.

 

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht en het tijdstip en de duur van uw bezoek. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies, vindt u in onze Cookie Policy.

 

Wij verwerken deze gegevens op basis van het gerechtvaardigde belang van SANIFORT om een goed functionerende en veilige website aan te bieden.

 

Om u op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten en voor direct marketing

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u op de hoogte gehouden wenst te worden van onze activiteiten en events, door inschrijving op bijvoorbeeld SANIFORT nieuwsbrieven. We gebruiken deze gegevens ook om u te informeren over wat voor u van belang zou kunnen zijn.

 

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw voorkeurstaal, enz.

 

Wij verwerken deze gegevens hetzij op grond van uw toestemming, hetzij op grond van het gerechtvaardigde belang van SANIFORT om haar cliënteel op de hoogte te houden van haar activiteiten en diensten. U bent vrij om te kiezen of u ons uw persoonsgegevens voor dit doeleinde verstrekt en u heeft te allen tijde het recht om uw toestemming terug in te trekken (cf. vraag VI).

 

 

Om uw vragen te beantwoorden

Als u ons telefonisch, via het contactformulier op de website of per e-mail een vraag stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om die vraag te beantwoorden.

 

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met SANIFORT en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

 

Wij verwerken deze gegevens op grond van uw toestemming. U bent vrij om te kiezen of u ons uw persoonsgegevens verstrekt en u heeft te allen tijde het recht om uw toestemming opnieuw in te trekken.

 

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

 

SANIFORT doet een beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings)activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de website, het organiseren van mailingcampagnes, enz. SANIFORT sluit een verwerkingsovereenkomst met de partijen die voor de uitvoering van hun diensten toegang hebben tot persoonsgegevens.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

 

Voor de verzending van mailingscampagnes doen wij een beroep op software van een externe dienstverlener. Hierdoor is het mogelijk dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. SANIFORT heeft de nodige contractuele waarborgen afgesproken, door het sluiten van een modelcontract inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

SANIFORT neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging of enige andere ongeoorloofde verwerking.

 

SANIFORT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden bewaard.

 

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

 

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door SANIFORT worden verwerkt, om ze te laten verbeteren, verwijderen of afschermen. U kan eveneens de overdraagbaarheid van uw gegevens vragen en u kan zich, ongemotiveerd in geval van direct marketing of gemotiveerd in andere gevallen, verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

 

U kan uw verzoek op grond van bovenstaande rechten richten aan info@sanifortpharma.be of per post op bovenstaand adres. SANIFORT kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit. Merk op dat de toepasselijke wetgeving voorwaarden kan opleggen aan de uitoefening van de bovenvermelde rechten.

 

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kan u per post bereiken op het adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 en per e-mail op het volgende adres: contact@apd-gba.be.

 

Indien u verdere vragen over deze website of over deze Privacy Policy heeft, kan u zich eveneens richten tot info@sanifortpharma.be


 

Cookie Policy

 

SANIFORT is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met adres te 3001 Heverlee (Leuven), Interleuvenlaan 62, ondernemingsnummer 0882.765.326 (RPR Leuven) (“SANIFORT” of “wij”).

 

De Cookie Policy heeft tot doel u te informeren over het gebruik van cookies door SANIFORT. Deze Cookie Policy moet samen worden gelezen met de Privacy Policy.

 

Deze Cookie Policy kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de website. We raden u dan ook aan om deze Cookie Policy regelmatig te consulteren. Belangrijke wijzigingen zullen via onze website worden aangekondigd. Deze versie van het Cookie Policy werd op 6 april 2022 voor het laatst gewijzigd.

 

I. SANIFORT cookies

 

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij op geautomatiseerde wijze informatie door middel van cookies. Er worden ook andere technologieën gebruikt zoals bijvoorbeeld pixel tags, browser analysis tools, server logs en web beacons voor de doeleinden beschreven in deze Cookie Policy. De informatie die hieronder wordt gegeven over cookies is ook van toepassing op die technologieën.

 

II. Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden geplaatst op uw browser, uw computer of uw mobiel apparaat. De website slaat de cookies op uw apparaat op om op die manier informatie over u, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur of inloginformatie, te kunnen herinneren zodat uw toestel wordt herkend als u de website opnieuw bezoekt. Cookies kunnen verschillende doelen hebben: ervoor zorgen dat de website rekening houdt met de voorkeuren van de gebruiker door bijvoorbeeld bepaalde voorkeuren te onthouden, statistische gegevens te verzamelen, de inhoud aan te passen, enz.

 

III. Welke cookies worden gebruikt op de website van SANIFORT?

 

We gebruiken zowel first-party cookies als third-party cookies (cookies van derden), sessiecookies en permanente cookies:

  • First-party cookies zijn cookies die door SANIFORT zelf worden geplaatst op haar website.
  • Third-party cookies zijn cookies die door andere partijen (d.i. cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt, bijvoorbeeld Google Analytics cookies) worden geplaatst.
  • Sessiecookies worden verwijderd nadat de gebruiker de browser afsluit.
  • Permanente cookies blijven bewaard op het toestel van de gebruiker gedurende een bepaalde periode.

 

IV. Hoe kan u cookies verwijderen of blokkeren of uw instellingen veranderen?

 

We gebruiken cookies op onze website om de functionaliteit en prestaties te verbeteren en om het verkeer naar de website te analyseren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren of uw cookie-instellingen aanpassen via de cookiebanner die op onze website verschijnt wanneer u de site voor het eerst bezoekt. Als u cookies weigert of niet op onze cookiebanner klikt, worden alleen essentiële cookies op uw browser geplaatst. Indien u uw toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van niet-essentiële cookies, heeft u het recht uw toestemming te allen tijde weer in te trekken. U kan uw toestemming intrekken via de cookietool op onze website.

 

Als u cookies wilt blokkeren, bestaande cookies wilt verwijderen of uw cookie-instellingen wilt wijzigen, kan u dit ook steeds doen via de instellingen van uw browser. Deze instellingen vindt u in het menu "opties" of "voorkeuren" van uw internetbrowser. De onderstaande hyperlinks geven bijvoorbeeld verdere aanwijzingen over hoe u het gebruik van cookies op bepaalde browsers kunt uitschakelen en/of hoe u cookies kunt verwijderen:

Meer informatie over het verwijderen en het blokkeren van cookies, kan u vinden op de website: All about cookies.

 

Onthoud echter dat, als u bepaalde soorten cookies niet accepteert of als u cookies uitschakelt, bepaalde onderdelen van de website of sommige elementen niet toegankelijk kunnen zijn en/of minder goed worden weergegeven. Het kan ook zijn dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken, en/of dat sommige delen van onze website meer tijd nodig hebben om te werken of niet goed functioneren.

 

V. Rechten van betrokkenen

 

Bepaalde gegevens die wij van u verzamelen via cookies en andere technologieën kunnen aan u worden gelinkt, en laten toe om u te identificeren als natuurlijke persoon. Deze gegevens kwalificeren bijgevolg als persoonsgegevens, waardoor onze Privacy Policy van toepassing is op de verwerkingen van deze gegevens door onze cookies.

 

U vindt uw rechten die u als betrokkene kan uitoefenen, waaronder uw recht van bezwaar in geval van gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden, terug in onze Privacy Policy.

 

VI. Bewaartermijn van de persoonsgegevens

 

Bepaalde gegevens die wij van u verzamelen via cookies en andere technologieën laten ons toe om u te identificeren als natuurlijke persoon of kunnen aan u worden gelinkt. Deze gegevens kwalificeren bijgevolg als persoonsgegevens, waardoor onze Privacy Policy van toepassing is op de verwerkingen van deze gegevens door onze cookies.

 

De bewaartermijn van deze verzamelde persoonsgegevens kan verschillen van de bewaartermijn (levensduur) van de cookie. We bewaren de persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk voor het doeleinde van de verwerking waarvoor de gegevens werden verzameld.

 

U vindt hierover meer informatie terug in onze Privacy Policy.

 

VII. Doorgifte van (persoons)gegevens

 

SANIFORT geeft zelf geen (persoons)gegevens door aan partijen gelegen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Bepaalde derde partijen (bv. Google), waarop SANIFORT een beroep doet, die toegang hebben tot (persoons)gegevens die de cookies verzamelen, kunnen uw (persoons)gegevens doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (bv. naar de Verenigde Staten). Voor meer informatie over deze doorgifte verwijzen wij u naar de privacy en cookie policies van de respectievelijke derde partijen:

 

 

SANIFORT maakt gebruik van Google Analytics-cookies om uw gebruik van haar website te analyseren. Om uw persoonsgegevens te beschermen, hebben we een verwerkersovereenkomst met Google Analytics gesloten. Verder hebben we het gebruik van deze cookies zo veel mogelijk privacy vriendelijk willen maken door ervoor te kiezen om het laatste octet van uw IP-adres te maskeren en de mogelijkheid tot 'gegevens delen' uit te zetten. We maken verder ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. U kunt steeds uw toestemming intrekken voor het plaatsen van deze cookies (zie punt IV). Indien u gebruik maakt van Google Chrome, kunt u ook steeds de Google browser extensie installeren die een opt-out biedt voor Google Analytics cookies.

 

VIII. Vragen?

 

Indien u verdere vragen heeft over deze website of over deze Cookie Policy, kan u ons steeds contacteren door een e-mail te sturen naar info@sanifortpharma.be .

Sluiten

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Zoeken

Winkelwagen

Er staan geen artikelen in het Winkelwagentje
Bekijk al onze producten